Navratri Day 1 Mantra: Maa Shailputri Puja, Kalash Sthapana Vidhi, And Color Of The Day - All You Need To Know

Know about Navratri Day 1- Maa Shailputri mantra, Navaratri Kalash Sthapana Vidhi, and color of the day.

6963 Reads |  

Navratri Day 1 Mantra: Maa Shailputri Puja, Kalash Sthapana Vidhi, And Color Of The Day - All You Need To Know
This year the Navratri festival started on 7 October. Therefore, the first day of the Navaratri festival is known as Pratipada. The first day of Navratri is dedicated to Goddess Shailputri which means the daughter of a mountain as per the Sanatan scriptures. Shilaputri is said to be very bright like the crores of Sun. Her Vahan (Vehicle) is a Nandi (bull) and always carries a trident and a lotus in her hands. Also wears the moon on her head. However, the favorite flower of Goddess Shailputri is Jasmine.

Let us know some important aspects of worshiping Goddess Sahilputri.

Goddess Shilaputri Mantras: 

Om Devi Shailaputryai Namah

Prayers:

Vande Vanchhitalabhaya Chandrardhakritashekharam
Vrisharudham Shuladharam Shailaputrim Yashasvinim

Stuti (Glorification):

Ya Devi Sarvabhuteshu Maa Shailaputri Rupena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah

Dhyana (Meditation):

Vande Vanchhitalabhaya Chandrardhakritashekharam
Vrisharudham Shuladharam Shailaputrim Yashasvinim
Punendu Nibham Gauri Muladhara Sthitam Prathama Durga Trinet ..
Pitambara Paridhanam Ratnakirita Namalankara Bhushita
Praphulla Vandana Pallavadharam Kanta Kapolam Tugam Kucham
Kamaniyam Lavanyam Snemukhi Kshinamadhyam Nitambanim

Stotra (Psalm):

Prathama Durga Tvamhi Bhavasagarah Taranim
Dhana Aishwarya Dayini Shailaputri Pranamamyaham
Trilojanani Tvamhi Paramananda Pradiyaman
Saubhagyarogya Dayini Shailaputri Pranamamyaham
Charachareshwari Tvamhi Mahamoha Vinashinim
Mukti Bhukti Dayinim Shailaputri Pranamamyaham

Kavacha (Armor):

Omkarah Mein Shirah Patu Muladhara Nivasini

Himkarah Patu Lalate Bijarupa Maheshwari
Shrimkara Patu Vadane Lavanya Maheshwari
Humkara Patu Hridayam Tarini Shakti Swaghrita
Phatkara Patu Sarvange Sarva Siddhi Phalaprada

Navratri Kalash Sthapana muhurat and Vidhi:

On the first day of Navratri, there is a ritual of Kalash Sthapana, which is also known as Ghatasthapana and shubh muhurat for the Shardiya Navratri this year starts at 06:17 AM on Thursday, October 7, 2021. While in Hindu religion all rules and guidelines are well-defined to perform Navratri Kalash Sthapana.

Let Us See The Navratri Day 1 Color:

This year Navaratri Day 1 color is Yellow, which signifies happiness and brightness.


SpotboyE Wishes Happy Navratri! #Stay Home #Stay SafeImage Source: spotboye